RELEVANTE LINKER

 

 

Antirasistisk senter

www.antirasistisk-senter.no

 

Bokollektivet mot tvangsekteskap

www.bokollektivet.no

 

Career services in Norway

utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/karrieresentre

 

Elevavis for språklæring

www.elevavis.no 

 

et flerkulturelt felleskap

www.flerkulturellefellesskap.no/index.html 

 

Flerkulturell nettprotal

www.utrop.no

 

Information network for health services for migrants

mighealth.net/no

 

Inluderingsprogram for innvandrere

www.ks.no/regioner/btv/nytt-laringsnettverk---indludering-av-flyktninger 

 

Internasjonal migrasjon

http://iom.no/en/

 

Johannes Læringssenter

www.velkommentiljohannes.no 

 

Mangfold i arbeidslivet

www.mangfoldsportalen.no

 

Mira senteret

http://mirasenteret.no/no/

 

Morsmålsopplæring

www.morsmal.no

 

Najsonalt fagskoleråd

www.kompetansenorge.no/nasjonalt-fagskolerad/ 

 

Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse

www.nakmi.no

 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

www.nkvts.no

 

National unemployment office

www.nav.no

 

New in Norway web site

www.nyinorge.no

 

Norsk for innvandrere

http://www.kunnskap.no/index.php/pages/19,norskpluss.html

 

Norsk som andrespråk

www.moava.org/index.php?pageID=213 

 

 

Norwegian Agency for Lifelong Learning

www.vox.no

 

Norwegian immigration directorate

www.udi.no/en/

 

Self help for immigrants in Norway

www.seif.no

 

Service centre for foreign workers

www.sua.no

 

Statistikkk om innvandring

www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere 

 

Temaheftet om innvandring

https://distriktssenteret.no/2017/02/17/temahefte-innvandring-inkludering-sysselsetting-lokal-utvikling/

 

Thor heyerdal VGS

www.vfk.no/Thor-Heyerdahl-vgs/ 

 

Tilgang på tolketjenester i hele landet

www.tolkeportalen.no

 

Vocational training in Rogaland

www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Fagopplaering

 

Work in Norway web site

www.workinnorway.no