Προϊόντα

Η ψηφιακή πλατφόρμα του LIGHTHOUSE έχει σχεδιαστεί ως ένας ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος, στα αγγλικά και στις γλώσσες των εταίρων, όπου θα προσφέρει τα ακόλουθα προϊόντα τα οποία θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου:


Η Έκθεση Αναφοράς

η οποία παράσχει μια σαφή κοινή γραμμή κατανόησης σχετικά με το περιεχόμενο και την κατάσταση των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής για τους μετανάστες, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον εντοπισμό των εμποδίων, τα προβλήματα, τις ευκαιρίες και τις ανάγκες και κάνει χρήσιμες συστάσεις για την μεθοδολογική εφαρμογή του LIGHTHOUSE

 

Download LIGHTHOUSE_ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)


Το Διαδραστικό Μοντέλο LIGHTHOUSE

που εισαγάγει και να καθοδηγεί τους ωφελούμενους μέσω του ανοιχτού ψηφιακού χώρου σε προσαρμοσμένες συμβουλευτικές διαδικασίες και σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μετανάστες, στους τομείς της αναγνώρισης προηγούμενης γνώσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης και της κινητικότητας

Download LIGHTHOUSE_Μοντέλο (EL)


Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης LIGHTHOUSE

 ένα εργαλείο σε συμφωνία με το σύστημα ECVET, το οποίο σχεδιάστηκε για να αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των επαγγελματιών προκειμένου να εφαρμόσουν το πρότυπο LIGHTHOUSE και να παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μετανάστες

 

Download LIGHTHOUSE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EL)


Ο Οδηγός LIGHTHOUSE

ο οποίος παρέχει πληροφόρηση σε βάθος σχετικά με τις θεωρητικές βάσεις του μοντέλου LIGHTHOUSE και καινοτόμες στρατηγικές και τεχνικές για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την παροχή συμβουλών στους μετανάστες

 

Download LIGHTHOUSE_Οδηγός (EL)


Οι Κατευθυντήριες Γραμμές LIGHTHOUSE

που δίνουν τις βασικές ιδέες και προτροπές για την περαιτέρω εφαρμογή του μοντέλου LIGHTHOUSE για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μεταναστών.

Download LIGHTHUSE_Κατευθυντήριες Γραμμές (EL)


Η Εργαλειοθήκη LIGHTHOUSE

που εξοπλίζει τους επαγγελματίες του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής μεταναστών με μια σειρά καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών για την εφαρμογή του LIGHTHOUSE στους δικούς τους οργανισμούς, τις υπηρεσίες και την καθημερινή τους πρακτική

Download LIGHTHOUSE_Εργαλειοθήκη (EL)


Το διδακτικό φιλμ LIGHTHOUSE

ένα ελκυστικό παιδαγωγικό εργαλείο για την προβολή και την εμπλοκή των οργανώσεων, των επαγγελματιών και των μεταναστών, για την καινοτομία και την προστιθέμενη αξία των περιεχομένων του Έργου LIGHTHOUSE