Εταιρική Σύμπραξη

Ισπανία - Συντονιστής

SFF Solidaridad Sin Fronteras

www.ssf.org.es

Αυστρία

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH
www.best.at

Κύπρος

CARDET Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD
www.cardet.org

Γαλλία

ITG Conseil
www.itg.fr

Ελλάδα

IASIS NGO
www.iasismed.eu

Ισπανία

Instituto para el fomento del desarrollo y la formación SL
www.infodef.es 

Νορβηγία

Rogaland skole og bedriftsutviklingsforening
www.rogalandsbdf.com